Vianočný javorník

Picture-Taker-Htkvmw
V prílohe je uverejnený Vianočný javorník

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí,...

Picture-Taker-8vwON9
Vážení rodičia a milí žiaci,
krásne a pokojné Vianoce Vám chceme priať, šťastie, zdravie, lásku a pokoj Vám darovať.
V novom roku novú nádej, aby vírus nebol vôkol nás, aby život krajší bol, ako doteraz.

Veľa šťastných dní Vám želá kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ v Kolároviciach

Zmena termínu vianočných prázdnin

Picture-Taker-Ujb2vB
Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259/4 – A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, ktoré sa uskutočnia od 21. decembra 2020 (pondelok) do 8. januára 2021 (piatok.)

Hodnotenie žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021

Picture-Taker-z53gz2
Vážení rodičia a milí žiaci,

riaditeľ školy po prerokovaní s Pedagogickou radou Základnej školy s MŠ v Kolároviciach rozhodol o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a polročného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

Predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, dejepis, geografia, fyzika, chémia a biológia budeme klasifikovať v 1. polroku školského roka 2020/2021 známkou. Podkladom ku hodnoteniu sú testy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné práce,...

Do hodnotenia budú zahrnuté všetky známky získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci 5. až 9. ročníka sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a  napomenutia za prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály MS Teams, bezkriedy alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky.
Vážení rodičia, vychádzajúc z momentálnej, ťažko predvídateľnej situácie, keď ešte nevieme, čo bude v januári, Vás žiadame o kontrolu známok a spoločné prekonzultovanie dosiahnutých výsledkov počas dištančného vzdelávania. V prípade nespokojnosti je veľmi dôležitá Vaša podpora a motivácia, aby ste vyzvali deti k väčšej usilovnosti, samostatnosti a zodpovednej príprave na vyučovacie hodiny.

Predmety telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, občianska výchova a technická výchova budeme namiesto známky uvádzať slovom „absolvoval“, ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval.

Preplácanie cestovného žiakom z Petrovíc

Picture-Taker-eBtY2U
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 15. 12. 2020 (utorok) v čase od 12:00 -15:00 hod. sa budú na Obecnom úrade v Petroviciach vyplácať cestovné náklady spojené s dopravou žiakov do školy.

Oznam

Picture-Taker-dXhFRD
Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 760 zo 4. decembra 2020 a na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy - Obec Kolárovice v spolupráci s vedením školy neobnoví školské vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Žiaci sa budú naďalej vzdelávať do 22. decembra 2020 dištančne – z domu, nakoľko nástup žiakov do školy je podmienený:

1. povinným preukázateľným otestovaním dieťaťa antigénovým testom alebo PCR testom nie starším ako 7 dní a predložením dokladu o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID – 19 pred vstupom do priestorov školy,
2. povinným pretestovaním aspoň jedného zákonného zástupcu – rodiča dieťaťa.

Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov školy je naplánovaný na 8. januára 2021 alebo 11. januára 2021. Reálny dátum nástupu žiakov do školy aj s opatreniami, zverejníme včas na webovej stránke školy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie!

Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 8.11.2020

Picture-Taker-oiVeYB
Základné princípy:

1. Pozitívne testovaná osoba: celá domácnosť zostáva v povinnej 10-dňovej domácej izolácii, zákonný zástupca informuje lekára (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, podľa § 1 vyhláška č. 15 ÚVZ). Zákonný zástupca zároveň oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
2. Negatívne testovaná osoba: je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až potom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
3. Netestovaná osoba: Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy a materskej školy.
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2.
4. Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2.


Úplné znenie Usmernenia MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

Príloha 3: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17856.pdf

Oznam + rozvrh hodín

Picture-Taker-AGtkC0
Vážení rodičia,

opäť sa nachádzame v náročnom období, ktoré potrebujeme spoločnými silami zvládnuť, a preto Vás žiadame o vzájomnú spoluprácu, nakoľko zodpovedne pristupujeme k napĺňaniu výchovno-vzdelávacích cieľov aj počas tejto mimoriadnej pandemickej situácie. V žiadnom prípade od Vás neočakávame, aby ste svojim deťom vypracovávali úlohy, projekty,... boli s nimi prítomní počas online vyučovacích hodín. Po prvých skúsenostiach s online vyučovaním (od 26.10.2020 do 29.10.2020) Vám chceme poskytnúť nasledujúce, veľmi dôležité informácie, ktoré sú pre plynulý a nerušený priebeh online vyučovania záväzné:
1. Účasť žiakov na online hodinách je povinná, ak sa žiak vopred neospravedlní, alebo neodôvodní svoju neúčasť vyučujúcemu danej hodiny, príp. triednej učiteľke, učiteľovi – navrhujeme žiakovi udeliť neospravedlnenú hodinu. Online výučbu realizujeme podľa rozvrhu (viď príloha) a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
2. Ak žiak bude bezdôvodne ignorovať dištančné vzdelávanie – vyučujúci môže navrhnúť komisionálne preskúšanie žiaka.
3. Počas online vyučovania je žiakom zakázané vytvárať zvukové, obrazové a audiovizuálne záznamy z priebehu online vyučovacích hodín a zverejňovať ich. Akékoľvek iné formy zneužitia, poskytnutie prístupu do komunikačnej platformy cudzím osobám, hranie nebezpečných počítačových hier bude považované za hrubé porušenie školského poriadku a žiakovi bude navrhnutá znížená známka zo správania.
4. Žiaci budú počas dištančného vzdelávania slovne, ústne aj písomne hodnotení. Taktiež budeme rozvíjať a podporovať sebareflexiu a sebahodnotenie žiakov.

Ak ešte stále máte problémy s technickým vybavením, môžete nás kontaktovať prostredníctvom triednych učiteliek, triedneho učiteľa, nájdeme spoločné riešenie.

Želáme Vám dostatok síl a pevné zdravie!

Príloha: Rozvrh hodín

Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR z 1.11.2020

Picture-Taker-y7fvxr
Aktualizované usmernenie MŠVVaŠ SR z 1.11.2020

Základné princípy:

1. Pozitívny človek: Celá domácnosť zostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
2. Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
3. Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3.,4.,5.,10. a 11. november 2020. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10dní.
Úplné znenie Usmernenia MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Príloha 3: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1.11.2020)
https://www.minedu.sk/data/att/17776.pdf

Jesenné prázdniny – zmena termínov

Picture-Taker-cHgDeu
Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 23.10.2020 v tomto školskom roku dochádza k zmene termínu jesenných prázdnin, ktoré sa uskutočnia v dňoch:
 • 30.10.2020 (piatok)
 • 02.11.2020 (pondelok)
 • 06.11.2020 (piatok)
 • 09.11.2020 (pondelok)

Organizácia vyučovania od 26.10.2020

Picture-Taker-HPntCk
Vážení rodičia,

od 26.10.2020 prebieha pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ prezenčné vyučovanie v škole podľa platného rozvrhu v jednotlivých ročníkoch. V prevádzke je aj ŠKD.

Na základe rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Žiaci 5. až 9. ročníka sa vzdelávajú dištančne bez účasti v škole podľa upraveného rozvrhu. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams a vzdelávacieho portálu bezkriedy.sk. Rozvrhy a pokyny k dištančnému vzdelávaniu dostali žiaci v piatok 23. októbra 2020.

Oznam

Picture-Taker-OaPHPC
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že vzhľadom k aktuálnej situácii sa plenárne a triedne RZ neuskutočnia. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí budete informovaní prostredníctvom žiackej knižky. Výbor RZ zostáva v pôvodnom zložení, voľby sa tento rok konať nebudú. Rodičovský príspevok 10€ zostáva nezmenený, o jeho úhradu Vás žiadame do 15.10.2020.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

Picture-Taker-QvbSbP
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19 V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne: - výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave - nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy, - následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov, ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ (Zdroj: MZ SR)

Usmernenie – COVID 19

Picture-Taker-8rI6p5
Usmernenie – COVID 19

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (viď web stránka školy – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – príloha č. 2 zo dňa 31.08.2020).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Oznam vedúcej školskej jedálne

Picture-Taker-GsmEfW
Vážení rodičia,

vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že doplatok za 1 obed pre žiaka 1. - 4. roč. je 0,01€, pre žiaka 5. - 9. roč. predstavuje 0,10€ za 1 obed. Z dôvodu úspory Vašich finančných prostriedkov preplatok zo školského roka 2019/2020 bude použitý na úhradu obedov do vyčerpania finančných prostriedkov v školskom roku 2020/2021.

V prípade neodobratia alebo neodhlásenia sa z obeda budeme účtovať obed v plnej výške:
1,21€ (1.- 4. roč.)
1,30€ (5. - 9. roč.).

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia a milí žiaci,

otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8 hod. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Úvodné pokyny a informácie späté s priebehom vyučovania v čase od 2. 9. do 14. 9. budú žiakom poskytnuté v kmeňových triedach, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby. Počas výučby, činnosti ŠKD, CVČ a projektovej mimoškolskej činnosti budeme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, rešpektovať rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Manuál pre základné školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf, ktorý podlieha pravidelnej aktualizácií.

Novoprijatí žiaci 1. ročníka sú srdečne vítaní v sprievode 1 rodiča s rúškom.

Zároveň žiadame rodičov o vyplnenie Zdravotného dotazníka a vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 – príloha č.1.

Pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predloží rodič triednej učiteľke/triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – príloha č.2.

Do 14.09.2020 budeme vykonávať ranný filter – meranie telesnej teploty. Žiaci 1. stupňa ZŠ majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci budú povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Organizácia, podmienky výchovy a vzdelávania od 15. júna do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia,
na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR informovalo o ďalšom postupe pri prevádzkovaní základných škôl do konca školského roka 2019/2020:

1. Hlavnou zmenou je, že žiaci nemusia byť delení na skupiny po 20.
2. Ranný filter s meraním teploty je iba odporúčaním.
3. Nie sú zakázané besiedky a iné, najviac jednodňové podujatia, avšak je potrebné dodržiavať opatrenia ÚVZ SR.
4. Hygienicko - epidemilogické opatrenia školy, povinnosti zákonného zástupcu, podmienky na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia zamestnancov a žiakov školy, stravovanie zostávajú nezmenené a naďalej platné.
5. Obnova vyučovania pre žiakov 6. - 9. roč. začne v pondelok 22. júna 2020. Z dôvodu záverečnej klasifikácie odporúčame všetkým žiakom uvedených ročníkov nastúpiť do školy. Prváci budú hodnotení slovne, žiaci 2. - 9. ročníka budú mať dosiahnuté výsledky z prezenčného a distančného vzdelávania hodnotené známkou, okrem výchovných predmetov.
6. Vyučovanie v 6. - 9. ročníku budeme realizovať od 22. júna do 25. júna 2020 podľa platného rozvrhu hodín v jednotlivých ročníkoch. Vyučovanie ukončíme každý deň piatou vyučovacou hodinou - o 12:00 hod.
7. 26. a 29. júna 2020 zabezpečia triedni učitelia plynulé odovzdávanie a preberanie učebníc, úpravu tried, kabinetov a areálu školy.
8. 30. júna 2020 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020.
9. Cieľom obnovy vyučovania nebude len vzdelávanie, ale aj posilnenie vzájomnej dôvery, rešpektu a medziľudských vzťahov medzi vyučujúcimi a žiakmi školy.

Usmernenie k otvoreniu školy od 1. júna 2020

Vážení rodičia,

obnovenie školského vyučovania začne 1. júna 2020. V pondelok si spoločne pripomenieme Deň detí, je však potrebné, aby si žiaci 1. až 4. roč. priniesli do školy učebnice a zošity podľa rozvrhu. Pre žiakov 5. ročníka bude na nasledujúce obdobie upravený rozvrh hodín, v pondelok budeme postupovať podľa stanoveného rozvrhu takto:

Trieda

1.
2.
3.
4.
5.
V. A
MAT
MAT
SJL
GEO
DEJ
V. B
SJL
SJL
MAT
ANJ
ANJ

Podrobnejšie informácie ohľadom obnovenia prevádzky ZŠ si môžete prečítať v prílohe č. 1: Usmernenie k otvoreniu školy od 1. júna 2020.
Zároveň Vás žiadame, aby ste si stiahli a vyplnili prílohu č.2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave a v pondelok prostredníctvom detí odovzdali triednym učiteľkám/učiteľovi. Ak nebudete mať takúto možnosť, hneď v prvý deň školského vyučovania Vám poskytneme vytlačené Vyhlásenie.
Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Aktuálny oznam k otvoreniu MŠ a ZŠ

Zriaďovateľ Obec Kolárovice a riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach oznamuje rodičom a žiakom, že od 1. júna 2020 (pondelok) bude obnovenie prevádzky v MŠ a obnovenie vyučovania pre žiakov 1. - 5. ročníka základnej školy za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení:

1. každému dieťaťu sa bude merať telesná teplota,
2. každé dieťa si bude pravidelne dezinfikovať ruky,
3. každé dieťa musí mať k dispozícií ochranné rúška – 2 ks, ktoré použije v prípade presunu a cez prestávky, vyučovanie žiakov bude bez rúšok,
4. v MŠ bude môcť byť v skupine max. 15 detí,
5. v ZŠ bude môcť byť v skupine max. 20 detí,
6. učitelia budú používať ochranné štíty alebo rúška,
7. strava bude zabezpečená v školskej jedálni,
8. v prípade záujmu bude k dispozícií aj školský klub detí.
Odporúčame, aby rodičia žiakov do školy poslali, aj keď je možnosť rozhodnúť sa dobrovoľne.
Žiaci, ktorí zostanú doma sa budú naďalej učiť dištančne cez internet.
Žiaci 6. – 9. roč. pokračujú v online vyučovaní.

Aktuálne usmernenie k prijímacím skúškam

Dňa 29. apríla 2020 vydal minister školstva usmernenie k prijímacím pohovorom na stredné školy. Žiaci budú prijatí na základe kritérií, ktoré zverejní každá stredná škola do 7. mája 2020, prijímacie skúšky žiaci robiť nebudú.
Rozhodnutie o prijatí žiaka stredná škola zverejní do 29. mája 2020. Zákonný zástupca potom do 4. júna musí poslať na strednú školu záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení žiaka na štúdium (vzor tohto tlačiva nájdete na minedu.sk alebo ucimenadialku).
V prípade neprijatia žiaka na štúdium zákonný zástupca podá do 19. júna prihlášku do druhého kola. Prihlášku podáva zákonný zástupca mailom, poštou priamo strednej škole. Zoznam škôl, ktoré budú organizovať druhé kolo prijímacích pohovorov bude zverejnené do 15. júna 2020.

V prípade, že žiak nebude prijatí na žiadnu strednú školu príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

Celé znenie usmernenia: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Oznam pre rodičov – 1. sväté prijímanie a birmovka

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že vzhľadom k momentálnej mimoriadnej situácií a po dohode s p. farárom Mgr. A. Brachtýrom sa 1. sväté prijímanie pre žiakov 3. roč. prekladá na október 2020 a birmovka pre žiakov 8. a 9. roč. na neurčito.
O aktuálnych termínoch uskutočnenia 1. svätého prijímania a birmovky Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie!

Doručenie tlačív - 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

ak ste sa rozhodli, že nám venujete 2% z dane, prosíme Vás o doručenie vyplnených a podpísaných tlačív Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do 29. 04. 2020 (tlačivá vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode). Vyhlásenie si môžete stiahnuť pod článkom.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Váš finančný príspevok pre našu školu.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Hodnotenie žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

riaditeľ školy po prerokovaní s Pedagogickou radou Základnej školy s MŠ v Kolároviciach rozhodol o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a záverečného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva vedy, vedy, výskumu a športu

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss/

a jeho aktualizáciou zo dňa 20. apríla 2020

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

V prípade nejasností ohľadom získavania podkladov a spôsoboch hodnotenia sa môžete informovať priamo u vyučujúcich jednotlivých predmetov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Všetky predmety okrem telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej výchovy a technickej výchovy budeme klasifikovať na konci školského roka známkou. Do hodnotenia budú zahrnuté známky získané pred vznikom mimoriadnej situácie a podmienkou k záverečnému hodnoteniu bude aj vypracovanie zadávaných úloh, projektov, ... počas mimoriadnej situácie.

V prvom ročníku budeme priebežné a záverečné hodnotenie realizovať len slovným hodnotením.

Usmernenie k podávaniu prihlášky na strednú školu

Počas budúceho týždňa budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka doručené poštou prihlášky žiakov na štúdium na strednej škole.
Zákonný zástupca žiaka podáva podpísanú prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) do 15. 5. 2020, a to písomne poštou alebo je možné využiť schránku, ktorá je pri vstupe do školy.
Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prijímacie skúšky sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30.júna2020. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.
Rodičom a žiakom 9. ročníka odporúčame sledovať internetové stránky stredných škôl, ktoré budú tiež aktualizovať postup na vykonanie prijímacích pohovorov.
Usmernenie hlavného hygienika SR k vykonaniu prijímacích pohovorov si môžete prečítať v priloženom linku.

https://www.svs.edu.sk/subory/novinky/opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude v čase mimoriadnej situácie po dohode so zriaďovateľom prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

Ponúkame Vám na výber z dvoch možností spôsobov zápisu:
 1. V najbližších dňoch Vám bude poštou doručená prihláška na zápis dieťaťa. Prihlášku vyplňte a spätne odošlite na adresu školy: ZŠ s MŠ Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 alebo ju môžete osobne vložiť do pripravenej schránky v škole pri hlavnom vchode do 20. 04. 2020.
 2. Prihlášku si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail školy: zssmskolarovice62@gmail.com. O tom, že sme Vašu prihlášku prijali prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom Vás budeme včas informovať. Do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Vás vyzveme na zdokladovanie potrebných dokumentov – rodný list dieťaťa, predloženie občianskeho preukazu a v prípade záujmu zaplatenie poplatku za nákup učebných materiálov a prvej knihy potrebných do 1. roč.

Ak budete žiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, prihlášku vyplňte a doručte do školy vyššie uvedeným spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje. Najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania predložíte písomnú žiadosť o odklad PŠD spolu s povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti.
Ak ste žiadali minulý rok pre svoje dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok a rozhodnutím RŠ Vám bolo v plnom rozsahu vyhovené, je potrebné, aby ste prihlášku opäť vyplnili a doručili na adresu školy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

So želaním pevného zdravia, Mgr. Stanislav Klimo - riaditeľ školy

Prihláška k zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021
Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky

Oznam riaditeľa školy

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach upozorňuje žiakov a rodičov, že z dôvodu šírenia koronavírusu je základná a materská škola uzavretá do odvolania.
Z tohto dôvodu je potrebné sledovať so žiakmi:

1) vyučovanie cez televíziu STV1, STV2
2) vyučovanie na stránke Ministerstva školstva SR www.ucimesanadialku.sk
3) riešiť úlohy v pracovných zošitoch, predovšetkým zo slovenského jazyka a matematiky
4) sledovať a vypracovávať úlohy zadávané žiakom cez internet vyučujúcimi školy
5) zápis do 1. roč. pre šk. rok 2020/2021 v termíne 15.4. - 30.4.2020 sa uskutoční poštou, rodičia vyplnia zápisné lístky a pošlú poštou do školy
6) Monitor 9 sa ruší, prihlášky žiakov 9. roč. na stredné školy sa podávajú do 15. mája 2020, bližšie informácie včas zverejníme.

Dôležitý oznam

Oznam

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 13. marca 2020 (piatok) všetkým žiakom základnej školy a deťom materskej školy riaditeľské voľno z dôvodu preventívnych opatrení spojených s koronavírusom.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu bude MŠ a ZŠ od pondelka 16. marca 2020 na 14 dní zatvorená.

O aktuálnych informáciách spojených s preventívnymi opatreniami a prípadnými zmenami vo výchovno-vzdelávacom procese Vás budeme priebežne informovať.

Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

V prílohe je uverejnené Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

Okresné kolo vo volejbale dievčat

Picture-Taker-LExsO3
Mimoškolská činnosť žiakov sa podpísala k peknému úspechu, ktorý sme dosiahli 5. marca 2020 v Bytči. Dievčatá z volejbalového krúžku svojou vytrvalosťou a športovým nasadením obhájili minuloročné, veľmi pekné 1. miesto na majstrovstvách okresu Bytča vo volejbale žiačok základných škôl.

Školu reprezentovali: B. Hrabovská, A. Hrtánková, B. Hrobáriková, R. Puchoňová, M. Šebeňová, P. Dižová a S. Sliacká.

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Školské kolo HK

Picture-Taker-ud5yIR
Dobré meno recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín opäť potvrdili aj naši žiaci v školskom kole, ktoré sa uskutočnilo 4. marca. Súťažnej prehliadky umeleckého slova sa zúčastnilo 22 žiakov a súťažili v troch kategóriách v žánroch poézie aj prózy. Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Martinko Drličiak z III. A, v próze zvíťazila Vivien Chupková z II. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Alex Lőrincz z V.B , v próze Alexandra Lutišanová zo VI. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazila Adelka Hrtánková z IX.. ročníka, v próze Barborka Hrobáriková z IX. ročníka.

Fotogaléria

Snehulienka

Picture-Taker-gwN2dN
Dňa 16. 2. 2020 do našej školy zavítali traja herci, ktorí nám predviedli vlastné spracovanie rozprávky o Snehulienke. Ich vystúpenie bolo obohatené o vtipné ale aj moderné prvky zo súčasnosti. Všetkým sa kultúrne vystúpenie veľmi páčilo a umelcov sme odmenili búrlivým potleskom.

Fotogaléria

Oznam ŠJ

Vážení rodičia,

vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že doplatok za jeden obed pre žiaka II. stupňa (5. – 9. roč.) predstavuje 0,10 €. Doplatok bude účtovaný od 01. 02. – do 30. 06. 2020. Z dôvodu úspory Vašich finančných prostriedkov (mesačný poplatok za poštovú poukážku, ...) Vás žiadame o úhradu jednorázového poplatku 9,50 € do 28. 02. 2020 poštovou poukážkou alebo prostredníctvom Internet bankingu.

2% dane

Picture-Taker-I9EIPs
Vážení rodičia a priatelia školy,

prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región sme v roku 2019 získali 1283,00 Eur. Pevne veríme, že aj tento rok sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní a pomôžete nám rozšíriť fond učebných pomôcok a vzdelávacích materiálov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ, tak požiadajte zamestnávateľa, aby Vám do 15. 02. 2020 vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. V škole si vyzdvihnite prostredníctvom detí alebo si stiahnite z web stránky školy (www.zskolarovice.sk) Vyhlásenie o preukázaní 2% z dane a vyplňte potrebné údaje, v tlačive sú už vyplnené údaje o prijímateľovi – Nadácia Spoločne pre región. Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o preukázaní 2% dane doručte do školy do 24. apríla 2020.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba alebo právnická osoba, priamo vo formulári na daňové priznanie je kolónka, kde vypíšete potrebné údaje o prijímateľovi:

IČO: 37900706
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo: Framborská 12 Súpisné číslo: 12
PSČ: 010 01 Obec: Žilina

ĎAKUJEME!

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Návšteva divadla v Nitre

Picture-Taker-55CQbT
24. 1. 2020 žiaci v rámci projektu rozvoja čitateľskej gramotnosti navštívili divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Mali tak možnosť spoznať aj inú formu literárneho príbehu, ozvláštnenú divadelnými prostriedkami a skvelými hereckými výkonmi. Zároveň spoznávali divadelné prostredie a jeho zákonitosti, rekvizity, členenie divadelnej hry, rozdiel medzi dramatickým a písomným spracovaním príbehu. Po predstavení sa zoznámili s hercom Matejom Šiškom, ktorý žiakov previedol zákutiami Nitry a fundovane odpovedal na ich zvedavé otázky.

Fotogaléria

Školský ples

Picture-Taker-9lSIL1
Vyvrcholením spoločenských aktivít školy bol školský ples, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2020. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, personálu školskej kuchyne, žiakom a rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do príprav a samotného priebehu plesu. Jubilejný 20. ročník splnil všetky očakávania, hudobná skupina Aretic roztancovala nejeden tanečný pár, večerné menu bolo kulinárskym zážitkom, spev Elišky Drobčiarovej očarujúci, tanec dievčat zo 7. ročníka zmyselný, ...

Touto cestou zároveň veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom za skvelé tombolové ceny (50), ktoré potešili mnohých prítomných.

Fotogaléria

Karneval

Picture-Taker-GaqeHY
Po vianočných prázdninách nastali prípravy na školský karneval, ktorý sa uskutočnil 16. januára 2020 v telocvični základnej školy. Atmosféra bola pravá karnevalová, sprevádzaná výbornou hudbou a množstvom masiek z „domácej dielne“, za čo patrí obrovské ďakujeme všetkým kreatívnym rodičom.

Fotogaléria

Vianočná besiedka

Picture-Taker-CwmFRS
Dňa 20. decembra 2019 sa skončilo školské vyučovanie pred vianočnými prázdninami. V tento deň sme sa v pokojnej atmosfére začali tešiť na prichádzajúce Vianoce. Žiaci zo všetkých tried pripravili pásmo vianočných piesní, tancov, básničiek, ktoré naznačovali príchod Vianoc. Každý svojím vystúpením preukázal svoje spevácke, tanečné či herecké nadanie, ktoré bolo odmenené obrovským potleskom.

Fotogaléria

Šaliansky Maťko

Picture-Taker-NvTZwz
Povesť prebúdza v žiakovi záujem o dávnu minulosť národa a rodnej krajiny a čo je dôležité, vychováva a usmerňuje jeho etické správanie. To, že je o tento žáner záujem a súťaž sa stáva známou a vyhľadávanou, svedčí už 27. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo v piatok 10. januára 2020 v CVČ v Bytči a našu školu reprezentovali žiaci Martin Drličiak, Alex Lőrincz a Alexandra Lutišanová. Všetci traja nám urobili veľkú radosť, pretože Martinko Drličiak bol prvý v I. kategórii a bude nás ďalej reprezentovať na regionálnom kole, Alex Lőrincz bol druhý v II. kategórii a Alexandra Lutišanová skončila na peknom druhom mieste v III. kategórii.
Všetkým srdečne gratulujeme.

Javorník 2019

V prílohe je uverejnený časopis Javorník 2019