„Čo vieš o hviezdach?“

Picture-Taker-BhakGS
V dňoch 29.3., 30.3. a 31.3.2021 sa konali regionálne kolá 31. ročníka celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorú v našom regióne realizovala Krajská hvezdáreň v Žiline.

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách a dvoch častiach: test a mapa hviezdnej oblohy. Test pozostával z otázok zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, využitia kozmických prostriedkov v astronómii.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali v 1. kategórii Roman Polko zo 4.A, ktorý sa umiestnil na 2. mieste z 28 účastníkov, s postupom do krajského a celoslovenského kola a v 2. kategórii Patrik Cánik zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 17. mieste z 36 účastníkov.

Chlapcom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2020/2021

Picture-Taker-6Yj4xf
Vážení rodičia,
dňa 26.01.2021 sme na online zasadnutí pedagogickej rady zhodnotili dosiahnuté výsledky žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. Aj napriek tomu, že sa žiaci II. stupňa ZŠ od 26. októbra 2020 a žiaci I. stupňa ZŠ od 11. januára 2021 vzdelávali podľa upraveného rozvrhu dištančne, sme dokázali prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams naplniť obsah vzdelávania na základe odporúčaní ŠPÚ. Počas celého obdobia sme zodpovedne pristupovali k výučbe, žiakov sme motivovali, priebežne ústne a písomne hodnotili, pričom sme využívali rôzne metódy a formy práce na podporu a rozvoj kritického a  tvorivého myslenia. Za výborný prospech, správanie, aktívny a zodpovedný prístup v čase prezenčného a dištančného vzdelávania sme udelili 16 žiakom pochvalu RŠ a 31 žiakom pochvalu TU. Pri hodnotení práce žiakov sa vyskytli aj napomenutia TU za nezáujem zapájať sa do vyučovacieho procesu, slabú aktivitu, neskoré odovzdávanie úloh,... V prípade podpory z Vašej strany, žiaci dokážu uvedené nedostatky odstrániť. Dochádzka žiakov bola pravidelne kontrolovaná a prehodnocovaná triednymi učiteľmi, všetky vymeškané hodiny za 1. polrok boli ospravedlnené.

Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 budú žiakom I. a II. stupňa ZŠ odovzdané osobne, v prvý deň návratu do školy.

Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v § 55 ods. 10: „ Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“
Ak zákonný zástupca písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Milí žiaci, teší nás, že sme spoločne zvládli mimoriadne náročné obdobie, v druhom polroku Vám prajeme pevné zdravie, veľa síl a energie pri zdolávaní každodenných prekážok pri plnení školských povinností.

Hodnotenie žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021

Picture-Taker-z53gz2
Vážení rodičia a milí žiaci,

riaditeľ školy po prerokovaní s Pedagogickou radou Základnej školy s MŠ v Kolároviciach rozhodol o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a polročného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

Predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, dejepis, geografia, fyzika, chémia a biológia budeme klasifikovať v 1. polroku školského roka 2020/2021 známkou. Podkladom ku hodnoteniu sú testy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné práce,...

Do hodnotenia budú zahrnuté všetky známky získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci 5. až 9. ročníka sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a  napomenutia za prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály MS Teams, bezkriedy alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky.
Vážení rodičia, vychádzajúc z momentálnej, ťažko predvídateľnej situácie, keď ešte nevieme, čo bude v januári, Vás žiadame o kontrolu známok a spoločné prekonzultovanie dosiahnutých výsledkov počas dištančného vzdelávania. V prípade nespokojnosti je veľmi dôležitá Vaša podpora a motivácia, aby ste vyzvali deti k väčšej usilovnosti, samostatnosti a zodpovednej príprave na vyučovacie hodiny.

Predmety telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, občianska výchova a technická výchova budeme namiesto známky uvádzať slovom „absolvoval“, ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval.

Oznam

Picture-Taker-OaPHPC
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že vzhľadom k aktuálnej situácii sa plenárne a triedne RZ neuskutočnia. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí budete informovaní prostredníctvom žiackej knižky. Výbor RZ zostáva v pôvodnom zložení, voľby sa tento rok konať nebudú. Rodičovský príspevok 10€ zostáva nezmenený, o jeho úhradu Vás žiadame do 15.10.2020.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Zápis do 1. ročníka (2017)

Picture-Taker-MmDldN
Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil dňa 7.apríla 2017. Budúci prváčikovia preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváci svojím milým programom pod vedením p. učiteľky Gottliebovej. Za svoju usilovnosť dostali malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, p. učiteľky 1. stupňa a školský klub detí.

Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám, vychovávateľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

Fotogaléria

Nečakaní návštevníci

Picture-Taker-bllZyn
Nečakaných votrelcov (sršne) sme museli z našej školy vyháňať. Svoje hniezdo si urobili pod strechou telocvične, hneď pri vchode do budovy.
Na pomoc nám museli prísť aj hasiči z Bytče.

Fotogaléria

Cvičenie k ochrane človeka a prírody

V piatok 16.9.2016 sme využili krásne slnečné počasie na uskutočnenie účelového cvičenie k ochrane človeka a prírody.
Zdravo posilnení na tele i na duchu tak môžeme s radosťou začať nový školský rok. Nech je pre všetkých úspešný.

Otvorenie školského roka 2016/2017

Picture-Taker-PenuZZ
Dňa 5.9.2016 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2016/2017. Všetkým žiakom, učiteľom a prevádzkovým  zamestnancom školy prajeme veľa úspechov.

Zápis do I. ročníka

Picture-Taker-kEoK9k
Dňa 29.1.2015 sa konal na našej škole zápis do 1. ročníka. Škôlkari prišli so svojimi pani učiteľkami a v školských laviciach sa rýchlo udomácnili. V uvoľnenej atmosfére nebojácne preukázali svoje schopnosti a zručnosti potrebné pre vstup do ZŠ. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváčikovia svojím milým programom.

Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Dni plné radosti a zdravého maškrtenia

Picture-Taker-PToa5i
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka - 25.09.2014 a Svetového dňa výživy - 16.10.2014 žiačky ôsmeho ročníka pripravili pre " malých i veľkých maškrtníkov" osviežujúce mliečne koktejly a "vitamínovú bombu" v podobe ovocných pohárov.

Cieľom programu podporujúceho zdravý životný štýl je prostredníctvom projektov, zážitkového vyučovania a pracovnej aktivity dievčat informovať žiakov o výživnej hodnote mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny.

Milí žiaci, svoje "chuťové poháriky" si môžete opäť otestovať 11.11. a 09.12.2014 na chrumkavých vaflách. Čítať ďalej

Komparo 2014

Dňa 6.11.2014 si žiaci 8.a 9. ročníka overia svoje doposiaľ získané vedomosti v projekte Komparo. Do tohto projektu sa naša škola každoročne zapája. Je to pre žiakov tréning pred oficiálnym testovaním, ktoré čaká deviatakov v apríli.

Následne si môžu žiaci na internetovej stránke www.exam.sk pozrieť výsledky testov a zhodnotiť tak svoju úspešnosť. Čítať ďalej