Zápis do 1. ročníka

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ

Picture-Taker-9LTBSz
Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. roč. ZŠ na školský rok 2022/2023, ktorý sa uskutoční 1. apríla 2022 (piatok) o 10:15 hod. v budove základnej školy.

Na zápis je potrebné priniesť:

1. rodný list dieťaťa,
2. vyplnenú Prihlášku na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023,
3. v prípade záujmu 10 Eur na nákup zošitov a knihy pre prváka, ktoré budú potrebovať na vyučovaní.

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť zápisu v uvedený dátum a čas, vopred
kontaktujte vedenie školy na tel. čísle: 041/5581092 alebo na e-mailovej adrese školy: zssmskolarovice62@gmail.com.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

Picture-Taker-8gLrBH
Vážení rodičia,

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční od 01.04.2021 do 09.04.2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Prihlášku, ktorú uvádzame v prílohe, si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail školy zssmskolarovice62@gmail.com, prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s MŠ Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62, alebo ju odovzdajte do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy školy.

O tom, že sme Vašu prihlášku prijali prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom Vás budeme písomne informovať.

Ak ste predchádzajúci školský rok žiadali pre svoje dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je potrebné, aby ste prihlášku opäť vyplnili a doručili na adresu školy.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Žiadosť o poračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Žiadosť uvádzame v prílohe.

Termín doručenia prihlášky na zápis dieťaťa alebo žiadosti o pokračovanie PPV v MŠ
je od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom školského e-mailu alebo na tel. čísle: 0910 977 575

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

Mgr. Stanislav Klimo, riaditeľ školy

Na stiahnutie:

Prihláška na zápis do 1.ročníka
Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

Milí rodičia, ďakujeme, že nám dôverujete!

Picture-Taker-mRU1XP
Mesiac apríl sa už tradične nesie v znamení zápisov žiakov do prvého ročníka. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Dňa 4. apríla 2019 sme privítali 25 nádejných prvákov aj s ich rodičmi a pani učiteľkami z MŠ. Milým príhovorom ich oslovil pán riaditeľ Mgr. S. Klimo a odvahu do práce sa im snažili dodať pekným programom terajší prváci. Všetci potom hravo zvládli test i prednes básní, kde ukázali, ako natrénovali svoje jazýčky. Každý bol za svoj výkon odmenený sladkosťou a perom od pána starostu, medovníkovým srdiečkom od pána riaditeľa a malým darčekom vytvoreným deťmi zo ŠKD.

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí rodičia budúcich prváčikov,

srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka v školskom rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2019 o 10:15 hod. v budove základnej školy. Na zápis je potrebné priniesť:

1. rodný list dieťaťa - platí mimo detí MŠ Kolárovice,
2. vyplnený dotazník,
3. žiadosť pre prípadný odklad,
3. ak budete mať záujem, tak aj poplatok 10 Eur na nákup zošitov a knihy pre prváka do 1. roč.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zápisu, kontaktujte vedenie školy na tel. čísle: 041/5581092.

Dotazník
Žiadosť o odklad

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018

Picture-Taker-jfRavb
Po roku, teda presne 5. apríla 2018, sme na našej škole privítali 20 budúcich prváčikov. Prišli, aby si na slávnostnom zápise vyskúšali aké je to sedieť v naozajstnej školskej lavici a čo všetko musí nádejný školák poznať a zvládať. Najskôr malých predškolákov privítal p. riaditeľ S. Klimo a krátkym programom ich pozdravili i terajší žiaci 1. ročníka. No a potom ich už čakal test, kde každý z nich ukázal ako vie rozpoznávať farby, tvary, určovať počty predmetov i ako dokáže napísať niekoľko tlačených písmen. Keďže sa na zápis pripravovali s rodičmi a s pani učiteľkami z MŠ, všetci ukázali, že sú šikovní a disciplinovaní. Nakoniec ešte detičky absolvovali malý test odvahy, kde sa každý pred tabuľou predstavil a zarecitoval krátku báseň. Samozrejme, za preukázanú odvahu a námahu, boli všetci odmenení sladkosťou a malým darčekom od detí zo školského klubu a pána starostu.

Fotogaléria