Otvorenie šk.roka

Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. pred hlavným vchodom budovy ZŠ, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ.
Úvodné pokyny a informácie späté s priebehom školského vyučovania budú žiakom poskytnuté v kmeňových triedach, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby.
Žiak prinesie do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo zákonný zástupca podá pred nástupom žiaka do školy vyhlásenie elektronickou formou cez EduPage, v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Picture-Taker-AecLbM
Vážení rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hod. pred hlavným vchodom budovy ZŠ, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ.

Úvodné pokyny a informácie späté s priebehom školského vyučovania a dodržiavania protiepidemiologických opatrení budú žiakom poskytnuté v kmeňových triedach, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby.

Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 Vám uvádzame základné podmienky nástupu detí do školy:
  1. Každé ráno budeme vykonávať ranný filter – meranie telesnej teploty.
  2. Žiaci 1. až 9. ročníka sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vyplýva priamo z aktuálne účinnej vyhlášky ÚVZ. Aktuálne znenie je zverejnené vo Vestníku vlády SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_237.pdf
  3. Pri prvom nástupe do školy (2. 9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
  4. Pri vstupe do školy – zákonný zástupca predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č. 1a).
  5. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
  6. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
  7. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.