Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. pred hlavným vchodom budovy ZŠ, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ.
Úvodné pokyny a informácie späté s priebehom školského vyučovania budú žiakom poskytnuté v kmeňových triedach, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby.
Žiak prinesie do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo zákonný zástupca podá pred nástupom žiaka do školy vyhlásenie elektronickou formou cez EduPage, v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia.