Testovanie

Testovanie 5 - 2018

Picture-Taker-kMVO3l
V stredu 21. 11. 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2. Žiaci budú písať test z matematiky (60 minút, 30 úloh: 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D – z ktorých je vždy iba jedna správna) a zo slovenského jazyka (60 minút, 30 úloh: 10 úloh s krátkou odpoveďou, 20 úloh s výberom odpovede A, B, C, D – z ktorých je vždy iba jedna správna). Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1. Podrobnejšie informácie o testovaní sú uvedené na webovom portáli: www.nucem.sk – Testovanie 5.

Testovanie 5 – 2017

Picture-Taker-mB5hjL
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. roč. ZŠ v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko - organizačným pokynom pre šk. rok. 2017/2018. Testovania sa zúčastnili všetci žiaci 5. roč., test písali z matematiky a slovenského jazyka.

Testovanie 5-2016

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky.

Žiaci budú testovaní z/zo:
• matematiky
• slovenského jazyka a literatúry