Olympiády

Olympiáda zo slovenského jazyka

Picture-Taker-uPjsdV
Dňa 28.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C. Odborná porota preverila vedomosti a jazykové zručnosti súťažiacich v 3 častiach. Prvú časť tvoril vedomostný test, v druhej časti mali súťažiaci v časovom limite transformovať text na novinovú správu. V tretej časti dievčatá a chlapci predviedli svoje rečnícke schopnosti, pretože ich úlohou bolo pripraviť a predniesť slávnostný príhovor. Pri riešení náročných úloh museli predviesť nielen svoje vedomosti, ale aj komunikačné zručnosti a cit pre jazyk. Náš deviatak Karol Kalabus v silnej konkurencii žiakov ostatných škôl získal krásne prvé miesto a bude našu školu reprezentovať aj v krajskom kole v Žiline. Budeme mu držať palce! Gratulujeme!

Olympiáda zo slovenského jazyka

Picture-Taker-fOf0Do
Náš žiak 8. ročníka, Karol Kalabus, sa 29. 11. 2017 zúčastnil na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. V okresnom kole súťaže sa zúčastnilo 8 prihlásených žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z troch častí:
1. z práce s textom zameranej na porozumenie textu,
2. z transformácie textu textu na reklamu,
3. z ústnej časti, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoje rečnícke schopnosti.
Ich úlohou bolo v krátkom čase pripraviť a odprezentovať rečnícky prejav na danú tému.
Sily boli vyrovnané, opäť sa potvrdilo známe – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože postúpiť môže len jeden. Nášmu Karolovi sa podarilo získať pekné druhé miesto. 
K peknému umiestneniu gratulujeme.

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 12. 01. 2016 sa v Centre voľného času v Bytči konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 8. ročníka Roman Bukovan, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 2. mieste. Pri preverovaní komunikačných činností a stratégií ( počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav) získal 90 bodov (max.100 bodov), čím preukázal vynikajúce všeobecné a komunikačné jazykové kompetencie nadobudnuté cestou kreatívneho osvojovania si základov nemeckého jazyka, nielen na hodinách nemeckého jazyka, krúžku NEJ, ale aj aktívnym sledovaním zábavných programov a hier s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

Srdečne blahoželáme!

Krajské kolo GEO

Dňa 21.04.2015 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka siedmeho ročníka Lea Tomková. Svoje získané vedomosti a zručnosti z prírodovedných predmetov uplatnila pri riešení náročných úloh v tematickom teste a v praktickej časti. Pri celkovom počte 30 súťažiacich v kategórií E obsadila veľmi pekné 17. miesto.

Lea, srdečne Ti blahoželáme za skvelé umiestnenie a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Čítať ďalej

Geografická olympiáda - boli sme opäť úspešní!

Dňa 05.02.2015 sa konalo v Bytči okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentovali títo žiaci:

1. Karol Kalabus, Vladimír Možješ - 5. roč.,
2. Mária Marczinková, Eliška Krajčíová , Barbarka Dižová - 6.roč.,
3. Lea Tomková, Michal Kecík - 7. roč.,
4. Silvia Hulínová - 8.roč.

Po zodpovednej príprave mali žiaci možnosť otestovať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v troch častiach testu: monotematická a teoretická časť, praktická časť a geografia miestnej krajiny. Po prvýkrát sa súťažilo v troch kategóriách: Gkat. žiaci 5. roč., F kat. - 6. a 7. roč., E kat. - 8. a 9. roč.

Konkurencia bola vysoká a preto nás úspechy žiakov veľmi potešili.

Blahoželáme úspešným riešiteľom:

1. Karolovi Kalabusovi - 1. miesto v kat. G,
2. Lei Tomkovej - 2. miesto v kat. F.

Cesta za poznávaním zákonitosti Zeme sa pre Leu Tomkovú nekončí, pretože 21.04.2015 bude reprezentovať našu školu v krajskom kole GEO.

Lea, držíme palce! Čítať ďalej

Biologická olympiáda

15. 5. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo BIO. Žiačka Lea Tomková zo 6.roč. absolvovala túto súťaž medzi účastníkmi v okresnom kole v Žiline, keďže bola ako jediná prihlásená v Bytči.

Skončila teda na 1.mieste za okres Bytča, no čo je potešujúce, so svojimi vedomosťami by obstála aj medzi najlepšími žiakmi v okrese Žilina.

Gratulujeme! Čítať ďalej

Pytagoriáda

Na OK v Pytagoriáde boli úspešní riešitelia:

v kategórii P3: Júlia Šimáková

v kategórii P4: Karol Kalabus

Gratulujeme ! Čítať ďalej

Okresné kolo FO

Dňa 14. marca sa v Bytči uskutočnilo OK FO. Z našich žiakov sa na 4. mieste v kategórii E umiestnil J.Gácik z 9.roč.
Srdečne blahoželáme. Čítať ďalej

Geografická olympiáda - boli sme úspešní !

Blahoželáme našim skvelým žiakom:

1. Michalovi Kecíkovi - 1. miesto /6. roč./

2. Lei Tomkovej - 2. miesto /6. roč./

3. Martinovi Várošovi - 1. miesto /9. roč./

za vynikajúce teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri objavovaní našej planéty Zem, ktoré dňa 6.2.2014 uplatnili v okresnom kole GEO.

Cesta za poznávaním prírody a skúmaním zákonitosti Zeme sa pre Michala Kecíka ešte nekončí, pretože dňa 2.4.2014 bude našu školu reprezentovať v krajskom kole GEO.

MIŠKO, držíme palce! Čítať ďalej