Hurá, prázdniny!

Picture-Taker-66XHVZ
Milí žiaci,
želáme Vám všetkým veselé prázdniny v kruhu priateľov. Slniečko nech Vás zohrieva, voda osvieži, hry potešia. Užívajte si dni voľna bez školských povinností, spoznávajte krásy prírody, Slovenska,... aby ste v septembri, opäť oddýchnutí a svieži zasadli do školských lavíc.

Deviataci na bowlingu

Picture-Taker-DkMQ3D
Bowling je šport, ktorý vám umožňuje zábavu, pohyb, súťaženie, a najmä hru s priateľmi. Práve takto deviataci strávili jeden zo svojich posledných školských dní, keď 28.6.2021 navštívili Activ club v Bytči a zmerali si sily v "kolkovom zápolení".

Fotogaléria

Triedny výlet do Súľova

Picture-Taker-JZxnh1
Za posledné roky si žiaci veľa školských výletov neužili, a tak sa deviataci rozhodli prežiť spolu ešte aspoň jeden triedny výlet. Zlákal ich neďaleký Súľov, ktorí všetci poznajú, a predsa je často neznámy, lebo práve to, čo máme najbližšie, si spravidla najmenej všímame. 25.6.2021 skoro ráno deviataci vyrazili spoznávať turistické chodníky aj krásu Súľovských vrchov. O dobrodružstvo, dobrú náladu a radosť z výletu veru nemali núdzu.

Fotogaléria

Exkurzia do Sobášneho paláca

Picture-Taker-QRzliq
Myslíte si, že by bolo dobré, keby v každej rodine bolo auto? Autori autíčka Súľov, si pred bezmála 100 rokmi mysleli, že by to bolo super, a tak vytvorili návrh auta, ktoré si mohli pozrieť naši žiaci zo VI.B počas návštevy Sobášneho paláca v Bytči 25.6. 2021. Súčasťou prehliadky bola aj motorka v mierke 1:1, ktorá učarovala zvlášť chlapcom. Zaujímavejšiu časť prehliadky určenú dievčatám sme našli na poschodí, kde nás čakali svadobné šaty. Vedeli ste, že vlečku na šatách britskej kráľovnej Alžbety vyšívali práve na Slovensku? Nielen to sme sa dozvedeli počas výkladu. Pozreli sme si svadobné šaty rôznych strihov, farieb, materiálov...prešli sme svadobnú módu celého 20. storočia a očarení sme vyberali, čo by sa práve nám páčilo najviac.

Fotogaléria

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Picture-Taker-5U3jor
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje 25. júna 2021 (piatok) všetkým žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – oprava čerpadla na zdroji pitnej vody.

Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena

Picture-Taker-phIYWj
Žiačky našej školy Dominika Mičacíková z 5.A, Nikola Kováčiková zo 7.A a Natália Chobotová z 8.A sa úspešne zúčastnili výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“, za ktorú dostali ďakovný list. Ich práce boli Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave vyzdvihnuté a prispeli k vysokej umeleckej a ľudskoprávnej úrovni súťaže.

Dievčatám k významnému úspechu gratulujeme!

Pasovanie za čitateľa

Picture-Taker-Kdj8AH
V čase deväťročnej školskej dochádzky do základnej školy patria medzi dva najzapamätateľnejšie roky určite prvý a deviaty ročník. V tom prvom sa naučíme čítať, písať a počítať, v tom poslednom si vyberáme budúce povolanie, čelíme monitorovým a prijímacím skúškam, lúčime sa s priateľmi a začínam ďalšiu životnú etapu.

Práve žiaci týchto dvoch ročníkov sa stretli pri „pasovačke za čitateľa“. Deviataci pripravili pre prvákov zaujímavé aktivity súvisiace s čítaním, knihami, príbehmi a knižnicou. Prváci sa tak 16. 6. 2021 v našej škole stretli s vlkom, čertom a princeznou, ktorí ich previedli súťažami, „trpaslíci“ im pomohli plniť úlohy a prváci ukázali všetkým, že si titul „čitateľa“ oprávnene zaslúžia, lebo všetci poznajú knihy a ani v čítaní sa nedajú zahanbiť. Každý z nich si priniesol svoju obľúbenú knihu a veru na hodinách čítania nezaháľali . Slávnostne potom boli „pasovaní“ za čitateľov. Domov si odniesli zaslúžený diplom aj sladké odmeny.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí čítanie zatraktívniť a motivovať deti k tomu, aby s radosťou objavovali svet príbehov.

Fotogaléria

Workshop - ochrana prírody

Picture-Taker-seQU7n
Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ITMS kód projektu: 310011N714 zrealizovala 16. júna 2021 pre žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ environmentálny workshop: ,,Ochrana prírody a krajiny-územná a druhová ochrana prírody, stráž prírody.“ Žiaci sa počas stretnutia zamýšľali nad významom prírody pre človeka, správaní sa v krajine a jej ochrane. Vyjadrovali svoje názory na ochranu prírody. Formou prezentácie sa dozvedeli zaujímavosti o slovenských národných parkoch, ich faune a flóre. Riešili zábavné úlohy v pracovných zošitoch, vyrábali ekologickú tašku a originálne tričko. Pri plnení úloh využívali poznatky hlavne z prírodovedy, vlastivedy a biológie. Pracovali s veľkým nadšením a  elánom.

Fotogaléria

Polytechnická učebňa 2021

Picture-Taker-4FfObk
Pre vyučovanie technickej výchovy škola potrebovala špeciálnu učebňu na získavanie praktických zručností pri spracovaní dreva, kovu a zostavovaní elektrických obvodov. Preto už v roku 2019 sme sa zapojili do projektu „ Budovanie polytechnických učební“ financovaných zo zdrojov EÚ, SR a obce Kolárovice. Po schválení projektu sme začali s realizáciou v októbri 2020. Najprv sme museli urobiť so zriaďovateľom výberové konanie na zhotoviteľa stavebných prác a na dodávateľa vybavenia. Koncom mája 2021 máme už stavebné práce zrealizované. V priestoroch bývalej uhoľne sa vybudovala elektroinštalácia, voda, kúrenie, obklady, vzduchotechnika, nové dvere a okno. V mesiaci jún budeme postupne dielňu vybavovať potrebným zariadením a nástrojmi. Nebude chýbať interaktívna tabuľa, hoblice, rôzne náradie na opracovanie dreva a kovu. Vyučovanie v novej učebni by sme chceli začať v septembri 2021. Veríme, že nová učebňa prispeje k skvalitneniu vyučovania na našej škole.

Deň detí 2021

Picture-Taker-t72Iin
Sviatok detí naša škola oslávila výletmi do prírody. V dôsledku premenlivého počasia sme pochod a športové súťaže uskutočnili už 27. mája. Žiaci 1. až 4. roč. ZŠ išli po triedach na cvičisko hasičov z Kolárovíc, nad poľnohospodárskym družstvom, smerom na Potoky. Počasie nám prialo, všetky deti sa dostatočne vyhrali – futbal, vybíjanú, bedminton. Žiaci 5. až 9. roč. prešli turistickú trasu na Tri studničky. V peknom prostredí lesov sa tiež vyšportovali podľa záujmov. Po návrate do školy ich čakal guláš od rodičovského združenia, zákusok a sladká odmena od obecného úradu. V utorok 1. júna všetky deti dostali balíček od rodičovského združenia. Deti v školskom klube mali súťaže na ihrisku pri ZŠ.

Vzdelávanie „Kurz prírodovednej gramotnosti“

Picture-Taker-9mozlG
V rámci projektu „Učíme sa pre život“ sa všetci vyučujúci koncom mája 2021 vzdelávali na školeniach zameraných na prehĺbenie vedomostí a zručností v prírodovednej gramotnosti. Zdokonalili sme sa pri tvorbe testov, typov testových úloh, špecifikácii úloh, riešení príkladov zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, vo vyhodnocovaní úloh a testov, prezentácii učiva s použitím interaktívnej techniky. Nové získané kompetencie učitelia prenesú do vyučovacích hodín na jednotlivých predmetoch.

Je po prijímacích pohovoroch

Picture-Taker-zl8lMI
Ako každý rok, aj tento rok mali naši deviataci pred sebou neľahkú úlohu – vybrať si ďalšie smerovanie svojho štúdia. Museli zvládnuť prvú dôležitú skúšku – prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnili v termíne 3. 5. 2021 - 4. 5. 2021 a v termíne 10. 5. 2021 – 11. 5. 2021. Žiaci absolvovali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, matematiky a niektorí aj z biológie. Napriek tomu, že tento školský rok bol ovplyvnený pandémiou, a teda žiaci boli vzdelávaní dištančnou formou, všetci deviataci zvládli prijímacie skúšky úspešne.

V tomto školskom roku ukončí ZŠ 14 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí na SŠ a 12 z nich bude ďalej pokračovať v štúdiu v maturitných odboroch.

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na jednotlivé typy SŠ je nasledovné:
gymnázium: 5 žiakov – 36%
SOŠ – študijné odbory: 7 žiakov – 50%
SOŠ - učebné odbory: 2 žiačky – 14%

Všetkým žiakom prajeme aj naďalej veľa študijných úspechov.

Komparo

Picture-Taker-orNV6a
Aj v tomto školskom roku žiaci 8. a 9. ročníka preverili svoje vedomosti v oblasti matematiky, slovenčiny, dejepisu, fyziky a všeobecných znalostí v celoslovenskom testovaní KOMPARO, ktoré sa nám podarilo zorganizovať 29. apríla 2021. Žiaci tak dostali možnosť  porovnať získané zručnosti so žiakmi na celom Slovensku. Veríme, že so cťou obstoja a želáme im, aby boli čo najúspešnejší.

Prednáška o duálnom vzdelávaní

Picture-Taker-0q0vn1
Otázka voľby povolania bola aktuálna aj počas dištančného vzdelávania. Uvítali sme preto ponuku Inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave a pre žiakov ôsmeho ročníka sme 13. 4. 2021 zorganizovali online prednášku o duálnom vzdelávaní. Prednášajúca Ing. Gabriela Lacková našim ôsmakom počas prezentácie vysvetlila, ako funguje duálne vzdelávanie. Žiaci sa dozvedeli, aké sú výhody duálneho vzdelávania, ktoré stredné školy a zamestnávatelia v našom regióne sú do systému duálneho vzdelávania, kde môžu nájsť všetky potrebné informácie.
Veríme, že aj táto prednáška pomôže našim žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu.

História okolo nás

Picture-Taker-Wq4qtE
Naši žiaci i počas dištančnej výučby tvorili. Priblížili nám históriu starovekého Egypta a Ríma – Alex Lőrincz zo 6.B, život našich predkov Slovanov – Oliver Mohylák zo 6.B a Nikola Kováčiková zo 7.A, obdobie druhej svetovej vojny a umenie Andyho Warhola žiačky 9.A Anabel Záhumenská a Romana Puchoňová. Žiaci 5. ročníka na hodinách dejepisu písali povesti, z ktorých sme vytvorili „knihu“. A obdobie Studenej vojny nám formou videa priblížil Marko Skukálek z 9.A triedy https://youtu.be/jXvOJJlmwSY

Fotogaléria