Prevencia

Chuť žiť

Picture-Taker-BnJkmR
Chuť žiť je názov nového prevenčného programu, do ktorého sme sa v rámci primárnej prevencie zapojili so žiakmi siedmeho ročníka. Tento program má upriamiť pozornosť žiakov na problémy spojené s poruchami príjmu potravy a bude realizovaný na hodinách biológie. Prostredníctvom piatich modulov žiaci získajú vedomosti o témach ako anorexia, bulímia, zdravá výživa, riziká diét, sociálne siete a kritické myslenie pri prezeraní ich obsahu, body shaming a na telo zameraná šikana.
Veríme, že program podporí u našich žiakov pozitívne sebaprijatie a sebaakceptáciu.