Je po prijímacích pohovoroch

Picture-Taker-zl8lMI
Ako každý rok, aj tento rok mali naši deviataci pred sebou neľahkú úlohu – vybrať si ďalšie smerovanie svojho štúdia. Museli zvládnuť prvú dôležitú skúšku – prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnili v termíne 3. 5. 2021 - 4. 5. 2021 a v termíne 10. 5. 2021 – 11. 5. 2021. Žiaci absolvovali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, matematiky a niektorí aj z biológie. Napriek tomu, že tento školský rok bol ovplyvnený pandémiou, a teda žiaci boli vzdelávaní dištančnou formou, všetci deviataci zvládli prijímacie skúšky úspešne.

V tomto školskom roku ukončí ZŠ 14 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí na SŠ a 12 z nich bude ďalej pokračovať v štúdiu v maturitných odboroch.

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na jednotlivé typy SŠ je nasledovné:
gymnázium: 5 žiakov – 36%
SOŠ – študijné odbory: 7 žiakov – 50%
SOŠ - učebné odbory: 2 žiačky – 14%

Všetkým žiakom prajeme aj naďalej veľa študijných úspechov.