Obnova školského vyučovania pre žiakov 5. až 7. roč. ZŠ

Picture-Taker-dFvKKo
Vážení rodičia,

nakoľko sa okres Bytča podľa regionálneho Covid automatu nachádza v II. stupni varovania – v červenej fáze, od 3. mája 2021 obnovujeme školské vyučovanie aj pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ.

Od 3. mája 2021 pre všetky ročníky ZŠ platí:

  1. Základnou požiadavkou nástupu žiaka do školy je bezpríznakový zdravotný stav. Uvedené opatrenie prispieva k ochrane zdravia spolužiakov, zamestnancov školy a rodinných príslušníkov.
  2. Zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uvádzame v prílohe.
  3. Testy na Covid – 19, ktorými sa rodičia a žiaci doposiaľ preukazovali, nebudeme vyžadovať. Na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa testovanie mení na intervenčné, tzn. opätovné testovanie rodičov a žiakov sa môže uskutočniť v prípade vzniku podozrenia či potvrdenia ochorenia na Covid-19.
  4. Žiak sa v priestoroch školy pohybuje s povinným prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, dodržiava hygienu rúk a odstupy.
  5. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhov hodín v jednotlivých triedach tak, ako boli poskytnuté žiakom na začiatku školského roka s určitou redukciou vyučovacích hodín, ktorá bude žiakom oznámená prostredníctvom triednych učiteľov.
  6. Každú stredu po vyučovaní budeme realizovať projektové mimoškolské aktivity v kmeňovej triede bez presunu žiakov.
  7. Činnosť centra voľného času – krúžkovej činnosti neobnovujeme.
  8. Školské stravovanie a ŠKD budú v prevádzke.

Aj keď je momentálna epidemiologická situácia priaznivá, naďalej je potrebná vzájomná spolupráca, dodržiavanie a rešpektovanie všetkých opatrení, nariadení a usmernení, aby sme mohli v bezpečnom školskom prostredí realizovať výchovno-vzdelávací proces a úspešne ukončiť školský rok.

Príloha:
Vyhlásenie o bezinfekčnosti