Technika u nás v škole

Picture-Taker-GS2Yj8
V septembri 2021 sme začali počas hodín techniky využívať priestory našej novej polytechnickej učebne. Keďže predmet technika je založený predovšetkým na praktickej činnosti, počas vyučovacích hodina sa zameriavame na vybudovanie zručností a návykov pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote.
Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci.
Počas hodín techniky si zatiaľ vyskúšali prácu s drevom, so stavebnicami Merkúr a tiež si vyskúšali zapájať jednoduché elektrické obvody. Tvorivá činnosť sa našim žiakom páči a vždy sa tešia na novú hodinu.

Fotogaléria