Workshop - ochrana prírody

Picture-Taker-seQU7n
Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ITMS kód projektu: 310011N714 zrealizovala 16. júna 2021 pre žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ environmentálny workshop: ,,Ochrana prírody a krajiny-územná a druhová ochrana prírody, stráž prírody.“ Žiaci sa počas stretnutia zamýšľali nad významom prírody pre človeka, správaní sa v krajine a jej ochrane. Vyjadrovali svoje názory na ochranu prírody. Formou prezentácie sa dozvedeli zaujímavosti o slovenských národných parkoch, ich faune a flóre. Riešili zábavné úlohy v pracovných zošitoch, vyrábali ekologickú tašku a originálne tričko. Pri plnení úloh využívali poznatky hlavne z prírodovedy, vlastivedy a biológie. Pracovali s veľkým nadšením a  elánom.

Fotogaléria