Obnova školského vyučovania pre žiakov 5. až 7. roč. ZŠ

Picture-Taker-dFvKKo
Vážení rodičia,

nakoľko sa okres Bytča podľa regionálneho Covid automatu nachádza v II. stupni varovania – v červenej fáze, od 3. mája 2021 obnovujeme školské vyučovanie aj pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ.

Od 3. mája 2021 pre všetky ročníky ZŠ platí:

 1. Základnou požiadavkou nástupu žiaka do školy je bezpríznakový zdravotný stav. Uvedené opatrenie prispieva k ochrane zdravia spolužiakov, zamestnancov školy a rodinných príslušníkov.
 2. Zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uvádzame v prílohe.
 3. Testy na Covid – 19, ktorými sa rodičia a žiaci doposiaľ preukazovali, nebudeme vyžadovať. Na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa testovanie mení na intervenčné, tzn. opätovné testovanie rodičov a žiakov sa môže uskutočniť v prípade vzniku podozrenia či potvrdenia ochorenia na Covid-19.
 4. Žiak sa v priestoroch školy pohybuje s povinným prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, dodržiava hygienu rúk a odstupy.
 5. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhov hodín v jednotlivých triedach tak, ako boli poskytnuté žiakom na začiatku školského roka s určitou redukciou vyučovacích hodín, ktorá bude žiakom oznámená prostredníctvom triednych učiteľov.
 6. Každú stredu po vyučovaní budeme realizovať projektové mimoškolské aktivity v kmeňovej triede bez presunu žiakov.
 7. Činnosť centra voľného času – krúžkovej činnosti neobnovujeme.
 8. Školské stravovanie a ŠKD budú v prevádzke.

Aj keď je momentálna epidemiologická situácia priaznivá, naďalej je potrebná vzájomná spolupráca, dodržiavanie a rešpektovanie všetkých opatrení, nariadení a usmernení, aby sme mohli v bezpečnom školskom prostredí realizovať výchovno-vzdelávací proces a úspešne ukončiť školský rok.

Príloha:
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Organizácia vyučovania od 26. apríla 2021

Picture-Taker-yqzgy4
Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ Vám oznamujeme, že od 26. apríla 2021 bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu nasledovná:

1. žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci 8. a 9. roč. budú pokračovať v školskom vyučovaní,

pravidlá vstupu do školy vydané pre materskú školu a základnú školu, ktoré boli aktualizované 19.04.2021, zostávajú od 26. apríla 2021 nezmenené:

https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

2. žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne z domu, nakoľko okres Bytča sa nachádza v III. stupni varovania:

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe vyhlášky č.175/2021 ÚVZ SR §2 ods.3 sa ruší povinnosť používania respirátora pre žiakov v interiéry školy. Prekrytie horných dýchacích ciest možno nahradiť použitím rúška, šatky alebo šálu. Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády SR dňa 15.04.2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021.

Obnova školského vyučovania pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ

Picture-Taker-hUsugs
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 04. 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých žiakov 8. a 9. roč. ZŠ.

https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf

Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v COVID automate v III. stupni varovania a manuálu „Návrat do škôl“.

https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

Účasť žiakov 8. a 9. roč. ZŠ na prezenčnej forme vzdelávania je podmienená negatívnymi testami aspoň jedného zákonného zástupcu a žiaka, ktoré nemôžu byť staršie ako 7 dní alebo predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 19. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópie potvrdení o vykonaní testov alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID 19, ktoré mu budú po kontrole údajov vrátené.

Žiak vstupuje do budovy školy s prekrytím horných dýchacích ciest -  respirátorom, ktorý je povinný nosiť počas celého pobytu v škole. Odporúčame zabezpečiť žiakom aj náhradný respirátor, príp. rúško.

Prvý týždeň bude adaptačný, zameraný na opätovnú socializáciu žiakov, opakovanie a upevňovanie učiva.

Školské stravovanie je v prevádzke.

Žiaci 5. až 7. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie

Zmena formy vzdelávania

Picture-Taker-XYKi7P
Vážení rodičia,

od 7. apríla 2021(streda) obnovujeme prevádzku materskej školy a školské vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 7. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

Picture-Taker-8gLrBH
Vážení rodičia,

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční od 01.04.2021 do 09.04.2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Prihlášku, ktorú uvádzame v prílohe, si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail školy zssmskolarovice62@gmail.com, prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s MŠ Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62, alebo ju odovzdajte do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy školy.

O tom, že sme Vašu prihlášku prijali prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom Vás budeme písomne informovať.

Ak ste predchádzajúci školský rok žiadali pre svoje dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je potrebné, aby ste prihlášku opäť vyplnili a doručili na adresu školy.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Žiadosť o poračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Žiadosť uvádzame v prílohe.

Termín doručenia prihlášky na zápis dieťaťa alebo žiadosti o pokračovanie PPV v MŠ
je od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom školského e-mailu alebo na tel. čísle: 0910 977 575

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

Mgr. Stanislav Klimo, riaditeľ školy

Na stiahnutie:

Prihláška na zápis do 1.ročníka
Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ

Picture-Taker-4clZTQ
Vážení rodičia,

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadeného karanténneho opatrenia v základnej a materskej škole rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení prezenčného vyučovania v MŠ a na 1. stupni ZŠ do 6. apríla 2021.

Všetci žiaci ZŠ budú pokračovať v dištančnej výučbe z domu podľa upraveného rozvrhu hodín prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) budú mať žiaci veľkonočné prázdniny, dištančná výučba bude v uvedených dňoch prerušená.

O začiatku a spôsobe vyučovania po veľkonočných prázdninách Vás budeme včas informovať.

Prerušenie školského vyučovania na I. stupni ZŠ

Picture-Taker-kzH6HU
Vážení rodičia,

riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa školy rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania na I. stupni ZŠ od 10.03.2021 do 12.03.2021 z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie Covid 19.

Žiaci I. stupňa ZŠ prechádzajú od 10.03.2021 na dištančnú formu výučby pomocou komunikačnej platformy Microsoft Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.

Žiaci 1. stupňa ZŠ pokračujú od 8. marca 2021 v školskom vyučovaní

Picture-Taker-Vj8p3p
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 a na základe záznamu z rokovania krízového štábu OU Žilina zo dňa 03.03.2021 a po konzultácií s riaditeľom RÚVZ v Žiline, môžu byť od 08. marca 2021 otvorené školy v okrese Bytča. Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v III. stupni varovania Covid automatu a manuálu „Návrat do škôl“.

Z uvedeného vyplýva, že všetci žiaci 1. stupňa ZŠ môžu absolvovať prezenčné vzdelávanie v škole, nielen deti rodičov, ktorí si plnia svoje pracovné záležitosti na svojom pracovisku.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola príjme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 8. marca 2021 po príchode do školy vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a nádeje v lepšie časy.

Čestné vyhlásenie

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

Picture-Taker-RKervN
Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. februára 2021 bude prijímacie konanie žiakov 9. ročníka v našej škole riadené nasledovne:

 1. V termíne od 1. marca 2021 do 5. marca 2021 žiaci 9. ročníka oznámia písomne prostredníctvom TEAMS údaje o zákonných zástupcoch, uvedú presné názvy stredných škôl a presné názvy študijných odborov spolu s kódom študijného odboru výchovnej poradkyni.
 2. V termíne od 15. marca 2021 budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka poštou doručené vyplnené prihlášky na stredné školy. Doručené prihlášky zákonní zástupcovia skontrolujú a podpíšu. Na prihlášku sa uvádzajú údaje o oboch zákonných zástupcoch, prihláška je platná aj v prípade, že ju podpíše len jeden zákonný zástupca.

V prípade, že žiak je povinný preukázať aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, zákonní zástupcovia toto potvrdenie získajú u lekára dieťaťa. Toto potvrdenie pripoja k podpísanej prihláške a doručia do školy. Potvrdenie budete potrebovať len v prípade týchto študijných odborov:

 • 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár – 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku.
 • všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením.

 1. Podpísané prihlášky sú zákonní zástupcovia žiaka povinní doručiť riaditeľovi školy v termíne od 22. marca do 26. marca 2021. Podpísané prihlášky je možné doručiť poštou na adresu základnej školy alebo vložiť do schránky, ktorá je pri vstupe do školy.
 2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:
 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Celé usmernenie MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v priloženom linku:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/

Ako poukázať 2% z daní?

Picture-Taker-MoEjuz
Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme Vám za minuloročný finančný príspevok. Pevne veríme, že aj tento rok sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní a pomôžete nám rozšíriť fond učebných pomôcok a vzdelávacích materiálov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ak ste zamestnanec, vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a vyplňte priložené Vyhlásenie o preukázaní 2% z dane:

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o preukázaní 2% dane, prosíme, vložte do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy základnej školy.

Obidve tlačivá odovzdajte do 28.04.2021.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, alebo právnická osoba, zapíšte uvedené údaje priamo do daňového priznania:

IČO: 37900706
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo: Framborská 12 Súpisné číslo: 12
PSČ: 010 01 Obec: Žilina


Vopred ďakujeme za Vašu finančnú podporu!

Školská dochádzka – informácia pre rodičov žiakov 1. až 4. roč.

Picture-Taker-w0zNaQ
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

 • im bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

Zdroj: www.minedu.sk

Jarné prázdniny

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že jarné prázdniny pre všetkých žiakov základnej školy sa uskutočnia v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021. O prípadnej zmene v organizácii vyučovania alebo podmienkach nástupu žiakov do školy po jarných prázdninách, Vás budeme včas informovať.

Zmena formy vzdelávania od 8. februára 2021

Picture-Taker-YoNhmj
Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR a uznesenia vlády SR sa mení spôsob výučby pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Od 8. februára 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre deti v MŠ a pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ podľa platného rozvrhu hodín. Pre žiakov bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni a činnosť školského klubu detí bude obnovená.

Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa ZŠ na prezenčné vzdelávanie je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, žiaci sa netestujú.

V deň nástupu žiaka na prezenčné vzdelávanie budeme vyžadovať od zákonných zástupcov vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, ktoré uvádzame v prílohe č. 8a.

Zároveň Vás žiadame o oboznámenie sa s prílohou č. 8b.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní - z domu.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2020/2021

Picture-Taker-6Yj4xf
Vážení rodičia,
dňa 26.01.2021 sme na online zasadnutí pedagogickej rady zhodnotili dosiahnuté výsledky žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. Aj napriek tomu, že sa žiaci II. stupňa ZŠ od 26. októbra 2020 a žiaci I. stupňa ZŠ od 11. januára 2021 vzdelávali podľa upraveného rozvrhu dištančne, sme dokázali prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams naplniť obsah vzdelávania na základe odporúčaní ŠPÚ. Počas celého obdobia sme zodpovedne pristupovali k výučbe, žiakov sme motivovali, priebežne ústne a písomne hodnotili, pričom sme využívali rôzne metódy a formy práce na podporu a rozvoj kritického a  tvorivého myslenia. Za výborný prospech, správanie, aktívny a zodpovedný prístup v čase prezenčného a dištančného vzdelávania sme udelili 16 žiakom pochvalu RŠ a 31 žiakom pochvalu TU. Pri hodnotení práce žiakov sa vyskytli aj napomenutia TU za nezáujem zapájať sa do vyučovacieho procesu, slabú aktivitu, neskoré odovzdávanie úloh,... V prípade podpory z Vašej strany, žiaci dokážu uvedené nedostatky odstrániť. Dochádzka žiakov bola pravidelne kontrolovaná a prehodnocovaná triednymi učiteľmi, všetky vymeškané hodiny za 1. polrok boli ospravedlnené.

Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 budú žiakom I. a II. stupňa ZŠ odovzdané osobne, v prvý deň návratu do školy.

Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v § 55 ods. 10: „ Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“
Ak zákonný zástupca písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Milí žiaci, teší nás, že sme spoločne zvládli mimoriadne náročné obdobie, v druhom polroku Vám prajeme pevné zdravie, veľa síl a energie pri zdolávaní každodenných prekážok pri plnení školských povinností.

Oznam pre zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov ZŠ od 18.01.2021

Picture-Taker-Grymwa
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 18. januára 2021 bude pre rodičov z kritickej infraštruktúry, prípadne pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, materská škola opäť otvorená.
Všetci žiaci základnej školy sa budú učiť naďalej dištančne – z domu, podľa rozvrhov nastavených v MS Teams.


O prípadnej oficiálnej zmene v organizácii vyučovania, Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie.

Dištančné vzdelávanie od 11.01.2021

Picture-Taker-AGTja5
Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom na nepriaznivé okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 Vás budeme priebežne informovať o aktuálnych, rýchlo sa meniacich informáciách.

Aktuálne teda platí, že žiaci 1. stupňa prechádzajú od 11.01.2021 do 15.01.2021 na dištančnú formu výučby – z domu, podľa upraveného rozvrhu, ktorý uvádzame v prílohe. O spôsoboch a forme výučby Vám budú triednymi učiteľkami poskytnuté informácie v pondelok – 11.01.2021 o 8:00 hod. cez komunikačnú platformu MS Teams alebo cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste pomohli deťom pripojiť sa na MS Teams, údaje na prihlásenie Vám boli poskytnuté už v októbri 2020.

Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 22.01.2021 podľa doterajšieho, už nastaveného rozvrhu hodín. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

O polročnej klasifikácií a hodnotení Vás budeme včas informovať. Predbežné informácie sme Vám už poskytli na web stránke školy 18.12.2020.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a porozumenie.

Príloha : Upravený rozvrh pre I. Stupeň