Žiaci 1. stupňa ZŠ pokračujú od 8. marca 2021 v školskom vyučovaní

Picture-Taker-Vj8p3p
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 a na základe záznamu z rokovania krízového štábu OU Žilina zo dňa 03.03.2021 a po konzultácií s riaditeľom RÚVZ v Žiline, môžu byť od 08. marca 2021 otvorené školy v okrese Bytča. Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v III. stupni varovania Covid automatu a manuálu „Návrat do škôl“.

Z uvedeného vyplýva, že všetci žiaci 1. stupňa ZŠ môžu absolvovať prezenčné vzdelávanie v škole, nielen deti rodičov, ktorí si plnia svoje pracovné záležitosti na svojom pracovisku.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola príjme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 8. marca 2021 po príchode do školy vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a nádeje v lepšie časy.

Čestné vyhlásenie