Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2020/2021

Picture-Taker-6Yj4xf
Vážení rodičia,
dňa 26.01.2021 sme na online zasadnutí pedagogickej rady zhodnotili dosiahnuté výsledky žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. Aj napriek tomu, že sa žiaci II. stupňa ZŠ od 26. októbra 2020 a žiaci I. stupňa ZŠ od 11. januára 2021 vzdelávali podľa upraveného rozvrhu dištančne, sme dokázali prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams naplniť obsah vzdelávania na základe odporúčaní ŠPÚ. Počas celého obdobia sme zodpovedne pristupovali k výučbe, žiakov sme motivovali, priebežne ústne a písomne hodnotili, pričom sme využívali rôzne metódy a formy práce na podporu a rozvoj kritického a  tvorivého myslenia. Za výborný prospech, správanie, aktívny a zodpovedný prístup v čase prezenčného a dištančného vzdelávania sme udelili 16 žiakom pochvalu RŠ a 31 žiakom pochvalu TU. Pri hodnotení práce žiakov sa vyskytli aj napomenutia TU za nezáujem zapájať sa do vyučovacieho procesu, slabú aktivitu, neskoré odovzdávanie úloh,... V prípade podpory z Vašej strany, žiaci dokážu uvedené nedostatky odstrániť. Dochádzka žiakov bola pravidelne kontrolovaná a prehodnocovaná triednymi učiteľmi, všetky vymeškané hodiny za 1. polrok boli ospravedlnené.

Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 budú žiakom I. a II. stupňa ZŠ odovzdané osobne, v prvý deň návratu do školy.

Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v § 55 ods. 10: „ Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“
Ak zákonný zástupca písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Milí žiaci, teší nás, že sme spoločne zvládli mimoriadne náročné obdobie, v druhom polroku Vám prajeme pevné zdravie, veľa síl a energie pri zdolávaní každodenných prekážok pri plnení školských povinností.