Hodnotenie žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021

Picture-Taker-z53gz2
Vážení rodičia a milí žiaci,

riaditeľ školy po prerokovaní s Pedagogickou radou Základnej školy s MŠ v Kolároviciach rozhodol o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a polročného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

Predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, dejepis, geografia, fyzika, chémia a biológia budeme klasifikovať v 1. polroku školského roka 2020/2021 známkou. Podkladom ku hodnoteniu sú testy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné práce,...

Do hodnotenia budú zahrnuté všetky známky získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci 5. až 9. ročníka sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a  napomenutia za prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály MS Teams, bezkriedy alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky.
Vážení rodičia, vychádzajúc z momentálnej, ťažko predvídateľnej situácie, keď ešte nevieme, čo bude v januári, Vás žiadame o kontrolu známok a spoločné prekonzultovanie dosiahnutých výsledkov počas dištančného vzdelávania. V prípade nespokojnosti je veľmi dôležitá Vaša podpora a motivácia, aby ste vyzvali deti k väčšej usilovnosti, samostatnosti a zodpovednej príprave na vyučovacie hodiny.

Predmety telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, občianska výchova a technická výchova budeme namiesto známky uvádzať slovom „absolvoval“, ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval.