Projekt Živá voda realizovaný na ZŠ Bytča, Ul.mieru

Picture-Taker-rCcg74
Picture-Taker-InzHDL

ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235 realizovala v časovom rozpätí jún 2014 až apríl 2015 v rámci programovej oblasti „Prispôsobenie sa zmene klímy – ochrana pred povodňami a suchom“ projekt „Živá voda“. Projekt bol financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR v celkovej výške 39 580 €.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, cieľovými skupinami – žiaci ZŠ Bytča, Ulica mieru, ich rodičia a široká verejnosť.
V rámci realizácie projektu boli vybudované nasledovné opatrenia:
• Opatrenie 1.1: dažďové záhrady
• Opatrenie 1.2: zelené strechy
• Opatrenie 1.3: výsadba zelene
• Opatrenie 1.4: vybudovanie trativodov
• Opatrenie 1.5: výstavba suchého potoka
Medzi hlavné aktivity projektu možno zaradiť:
• Vytvorenie materiálov na vyučovanie
• Začlenenie témy súvisiacej s prevenciou povodní a sucha do jednotlivých predmetov: prírodoveda, vlastiveda, geografia, biológia, fyzika a chémia
• Vypracovanie osnov
• Uskutočnenie opatrení na školskom dvore
• Informovanie verejnosti – Deň otvorených dverí, konferencia, workshop
Viac informácií a fotogalérie z jednotlivých aktivít je možné nájsť na stránke projektu http://voda.zsmieru.sk